جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


ماده واحده - اداره کل صناعت و معادن مجاز است آقای مهندس هلموت روش
تبعه دولت آلمان را با حقوق ماهیانه چهار هزار ریال و ماهی چهار صد ریال
کرایه منزل از 15 مرداد 1315 برای مدت دو سال استخدام نماید و در صورتی
که پس از انقضای مدت دو سال استخدام مشارالیه تجدید نشود مخارج معاودت او
را به آلمان با نرخ درجه دوم تادیه کند.
سایر شرایط طبق مقررات قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و نهم شهریور ماه یک
هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1315/06/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :