جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


ماده واحده - اداره کل صناعت و معادن مجاز است قرارداد استخدامی سابق
آقای ویلهلم مایر تبعه دولت آلمان را لغو و قرارداد جدیدی با مشارالیه از
تاریخ لغو قرارداد سابق تا آخر خرداد 1318 با شرایط ذیل منعقد نماید.
1 - حقوق هنرآموز مزبور سالیانه بالغ بر چهل و نه هزار و دویست
(49200) ریال خواهد بود که به اقساط ماهیانه به مشارالیه تادیه خواهد شد.
2 - هنرآموز فوق الذکر می تواند طبق مقررات قانون اسعار تا معادل نصف
حقوق خود را به وسیله صندوق تهاتر به مارک دریافت دارد و در صورت موافقت
کمیسیون اسعار می تواند معادل سالی (50) پهلوی از مبلغی که جهت خرید مارک
منظور گردیده است اسعار دیگری خریداری نماید.
3 - اداره کل صناعت و معادن مجاز است مادام که مشارالیه در ریاست و
هنرآموزی هنرستانهای ولایات باقی است و هر دو شغل را عهده دار می باشد
ماهیانه مبلغ پانصد ریال (500 ریال ) علاوه بر حقوق ثابت به عنوان ریاست
هنرستان به مشارالیه تادیه نموده و منزلی که کرایه ماهیانه آن از سیصد
ریال (300 ریال ) تجاوز نکند در اختیار او بگذارد.
4 - در موقع ختم قرارداد چنانچه کنترات هنرآموز مزبور تجدید نشود در
صورت معاودت به خارجه معادل پنجاه پهلوی به عنوان خرج سفر معاودت به
مشارالیه تادیه خواهد شد و در صورتی که آقای ویلهلم مایر شخصا کنترات خود
را فسخ نماید حق اخذ مخارج سفر برای معاودت به آلمان را نخواهد داشت .
5 - سایر شرایط طبق مقررات قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفدهم آبان ماه یک هزار و
سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1315/08/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :