جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


ماده واحده - اداره کل صناعت و معادن مجاز است هنرآموزان ذیل را که از
اتباع دولت آلمان می باشند با شرایط ذیل و به سمتهای مصرحه استخدام و
قرارداد آنان را امضا و مبادله نماید.
1 - آقای پریستر جهت هنرآموزی آهنگری آموزشگاه صنایع با حقوق ماهیانه
3200 ریال .
آقای ژوگر جهت مدیریت فنی کارخانه آهنگری آموزشگاه صنایع با حقوق ماهیانه
3700 ریال .
آقای کلینگ هنرآموز نجاری آموزشگاه صنایع و مسئول کارخانه نجاری با حقوق
ماهیانه 3200 ریال .
آقای گابر جهت هنرآموزی فلزکاری با حقوق ماهیانه 2750 ریال .
آقای وولف جهت مدیریت فنی هنرستان شیراز با حقوق ماهیانه 3700 ریال .
آقای آلبرت هونمان متخصص طراحی و نقاشی با حقوق ماهیانه 3500 "
2 - مدت خدمت هنرآموزان فوق به استثنای آلبرت هونمان از تاریخ اول
آبان 1315 برای مدت 35 ماه خواهد بود.
3 - مدت خدمت آلبرت هونمان از 10 فروردین لغایت اسفند 1316 خواهد
بود.
4 - اداره کل صناعت و معادن به هنرآموزان مذکور در فوق و همچنین سایر
هنرآموزان خارجی که سابقا در آموزشگاه صنایع منزل داشته و بعدا با موافقت
اداره کل صناعت و معادن تخلیه نموده اند از تاریخ تخلیه ماهیانه معادل
مبلغی که از 400 ریال تجاوز نکند به عنوان کرایه منزل به هر یک از آنها
تادیه خواهد نمود و در صورتی که در آموزشگاه صنایع یا هنرستان محل سکونتی
به آنها داده شود کرایه منزل به آنها داده نخواهد شد.
5 - هزینه ایاب و ذهاب مشارالیهم از آلمان به ایران و بالعکس از قرار
هر نفری 4000 فرانک فرانسه تادیه می گردد ولی تادیه مخارج مراجعت در صورتی
است که قرارداد آنها تجدید نشود و ضمنا در صورتی که هر یک از آنها عیال
خود را به ایران بیاورند هزینه سفر عیال آنها نیز معادل مبلغی که به خود
آنها پرداخته شده تادیه خواهد شد.
6 - هنرآموزان مذکور در فوق می توانند تا حدود نصف حقوق ثابت خود را
به مارک دریافت نمایند و در صورت موافقت وزارت مالیه نیز حق خواهند داشت
معادل سالی 50 پهلوی از مبلغی که جهت خرید مارک منظور شده است اسعار
دیگری خریداری نمایند
7 - سایر شرایط طبق مقررات قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد
و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات - دکتر طاهری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1316/03/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :