جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.ماده 1ـ برای تنظیم تعرفه مطبوعاتی دولتی در دی ماه هر سال کمیسیونی مرکب از افراد زیر در وزارت دارایی تشکیل می شود:
1ـ نماینده وزارت دارایی که ریاست کمیسیون را به عهده خواهد داشت
2ـ نماینده وزارت اطلاعات
3ـ نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
4ـ نماینده اتحادیه صنف چاپخانه داران
5ـ یکی از روسای چاپخانه های دولتی با انتخاب وزارت دارایی
6ـ یک نفر متخصص در امور چاپ به انتخاب وزارت دارایی
7ـ یک نفر حسابرس صنعتی به انتخاب وزارت دارایی.
تبصره 1ـ کمیسیون تنظیم تعرفه مطبوعات سال 1350 استثنائاً در فروردین ماه 1350 تشکیل خواهد شد و تعرفه تنظیم از اول فروردین تا آخر سال مذکور معتبر خواهد بود.
تبصره 2ـ هرگاه اتحادیه صنف چاپخانه داران ظرف 15 روز پس از ابلاغ دعوتنامه وزارت دارایی از معرفی نماینده خودداری نمایند یا نماینده معرفی شده با ابلاغ دعوتنامه در کمیسیون شرکت نکند کمیسیون بدون حضور او تشکیل می شود.
تبصره 3ـ کمیسیون تنظیم تعرفه حداقل با حضور پنج نفر تشکیل می شود و تصمیمات کمیسیون مزبور در هرحال بااکثریت چهار رأی معتبر است.
ماده 2ـ کمیسیون تنظیم تعرفه باتوجه به سطح حقوق و دستمزد، بهای مواد اولیه، استهلاک، سایر عوامل مؤثر در بهای تمام شده و سود عادله تعرفه مطبوعات دولتی شامل واحدهای چاپ و صحافی را در چاپخانه های دولتی وخصوصی برای مرکز و شهرستانها تنظیم می نماید.
ماده 3ـ تعرفه مطبوعات دولتی پس از تصویب وزارت دارایی چاپ و بین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و همچنین چاپخانه های دولتی و خصوصی توزیع خواهد شد و از اول فروردین ماه سال بعد تا آخر اسفند ماه همان سال مبنای احتساب و پرداخت هزینه چاپ و صحافی خواهد بود.
تبصره ـ تعرفه مزبور شامل تمام مطبوعات اعم از اوراق دفاتر، کتاب، مجله، روزنامه، پوستر، بروشور، سالنما و غیره خواهد بود.
ماده 4ـ برای تقسیم مطبوعات دولتی بین چاپخانه های مرکز کمیسیون تقسیم کار در وزارت دارایی مرکب از نماینده وزارت دارایی که ریاست کمیسیون را خواهد داشت و نماینده وزارت اطلاعات و یک نفر متخصص فنی در امور چاپبه انتخاب وزارت دارایی و در شهرستانهایی که بیش از یک چاپخانه وجود دارد کمیسیون تقسیم کار در اداره دارایی محل مرکب از رئیس دارایی که ریاست کمیسیون را خواهد داشت و نماینده فرماندار و نماینده اداره اطلاعات محل تشکیل می شود.
تبصره 1ـ در شهرستانهایی که اداره اطلاعات وجود ندارد یک نفر بصیر در امور چاپ به انتخاب رئیس دارایی به جای نماینده اداره اطلاعات در کمیسیون شرکت می کند.
تبصره 2ـ تصمیمات کمیسیون تقسیم کار مرکز و شهرستانها با اکثریت معتبر است.
ماده 5ـ کمیسیون تقسیم کار سفارشات مطبوعات دولتی را بر اساس سهمیهای که باتوجه به ماشین آلات چاپ وصحافی و وسایل فرمبندی و حروفچینی و شرایط انجام کار و سابقه تعیین می شود بین چاپخانه های واجد شرایط تقسیم می نماید.
تبصره 1ـ اجرت ساخت کلیشه و گراور و خطاطی و نقاشی و بهای کاغذ و مقوا و سایر مواردی که در دستورالعمل اجرایی این آئیننامه ذکر خواهد شد در محاسبه سهمیه تقسیم کار مطبوعاتی منظور نمی شود.
تبصره 2ـ چاپخانه های واجد شرایط چاپخانه هایی هستند که وضع آنها به تشخیص کمیسیون تقسیم کار با ضوابطی که در دستورالعمل اجرایی این آئیننامه در مورد حداقل مدت تحصیل کارت صلاحیت از وزارت اطلاعات، تعداد ومشخصات ماشین آلات چاپ و صحافی و وسایل فرمبندی و حروفچینی و تعداد کارگران فنی تعیین می شود منطبق باشد.
ماده 6ـ وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی موظفند کلیه سفارشات مطبوعاتی خود را به کمیسیون تقسیم کار ارسال دارند.
تبصره 1ـ وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که دارای چاپخانه اختصاصی هستند موظفند کارهای مطبوعات خود را وسیله چاپخانه مزبور تا حد ظرفیت آن انجام دهند و مازاد آنرا به کمیسیون تقسیم کار ارسال نمایند.
تبصره 2ـ واگذاری کارهای مطبوعاتی وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به چاپخانه وزارتخانه یا مؤسسه یاشرکت دولتی دیگر ممنوع است. حکم این تبصره شامل چاپخانه وزارت اطلاعات برای سفارشاتی که از طریق کمیسیون تقسیم کار ارجاع می شود، نیست.
ماده 7ـ برای چاپخانه بانکهای خصوصی مطلقاً سهمیه ای تعیین نخواهد شد.
ماده 8ـ شهربانی کل کشور می تواند کارهای مطبوعاتی خود را مستقیماً چاپخانه تعاون زندانیان ارجاع نماید.
ماده 9ـ سفارشهای مطبوعات افست بدون توجه به سهمیه از طریق کمیسیون تقسیم کار بین چاپخانه های صلاحیتدارتقسیم خواهد شد.
ماده 10ـ برای چاپخانه های واجد شرایط درصورتی سهمیه تعیین می شود که در مرکز برای هر سهم ده هزار ریال و در شهرستانها به مبلغی که کمیسیون تقسیم کار محل تعیین می کند که در هر صورت برای هر سهم کمتر از 2500 ریال نخواهد بود قبلاً بعنوان سپرده حسن انجام کار پرداخت نمایند.
مواد رد یا ضبط سپرده مزبور در دستورالعمل اجرایی این آئیننامه تعیین و به چاپخانه های دارای سهمیه قبلاً ابلاغ خواهد شد.
ماده 11ـ وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مکلفند کاغذ و پاکت و پوشه و مقوای مورد احتیاج خود را منحصراً از شرکت سهامی معاملات خارجی خریداری نمایند و در صورتی که شرکت مزبور کالای مورد درخواست را موجود نداشته باشد و یا در شهرستانهایی که نمایندگی یا شعبه ندارد خرید کالای مذکور با رعایت مقررات آئیننامه معاملات دولتی از فروشندگان دیگر بلامانع است.
ماده 12ـ تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای منظور در بودجه عمومی دولت مورد استفاده قرار می گیرد و سایراوراق بهادار دولتی که به موجب ماده 38 قانون محاسبات عمومی باید منحصراً در سازمان چاپخانه دولتی ایران چاپ شود مشمول مقررات این آئیننامه نمی باشد.
تبصره ـ چاپ سالنمای رسمی کشور و اسناد مالکیت و گذرنامه و دفترچه اسامی نمایندگان سیاسی مقیم دربار شاهنشاهی و شناسنامه و رونوشت شناسنامه منحصراً در سازمان مستقل چاپخانه دولتی ایران انجام خواهد شد.
ماده 13ـ اختلافات مربوط به تطبیق موارد دستمزد چاپ و صحافی با تعرفه مطبوعاتی و همچنین میزان کاغذ یا مقوای مصرفی در کمیسیون تقسیم کار مطبوعاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت تصمیم کمیسیون با اکثریت قطعی و لازم الاجرا است.
ماده 14ـ وزارت دادگستری و ثبت کل می تواند کارهای مطبوعاتی خود را مستقیماً به سازمان روزنامه رسمی کشورشاهنشاهی ارجاع نماید.
ماده 15ـ دستورالعمل اجرایی این آئیننامه از طرف وزارت دارایی تنظیم و به موقع اجرا گذارده می شود.
ماده 16ـ هرگونه تغییر یا اصلاح در موارد این آئیننامه موکول به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران است.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
53518
تاریخ تصویب :
1349/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :