جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


ماده اول - اداره کل صناعت و معادن مجاز است آقای ژرژ دوولف تبعه
بلژیک را برای کارخانجات ذوب آهن کشور با حقوق ماهی 250 لیره انگلیسی که
نصف آن به اسعار آزاد و نصف دیگر آن به ریال به نرخ روز پرداخته شود
استخدام نماید.
ماده دوم - مدت استخدام متخصص مزبور از تاریخ حرکت از بلژیک تا دو سال
خواهد بود.
ماده سوم - هزینه سفر مشارالیه که پنج هزار ریال برای آمدن به ایران و
همین مبلغ برای هزینه مراجعت به اسعار آزاد پرداخته خواهد شد.
ماده چهارم - سایر شرایط مطابق قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه نهم خرداد ماه یک هزار و
سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات - دکتر طاهری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1316/03/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :