جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


ماده اول - مخارج مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال 1313 موافق
قسمت 1 و 2 ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ شش میلیون و ششصد و نود و یک
هزار و یک صد و سی و نه ریال و سی و پنج دینار تصویب می شود.
ماده دوم - عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مذاکرات مجلس از
بابت 1313 موافق قسمت 3 ضمیمه به مبلغ یک میلیون و دویست و هشتاد و دو
هزار و دویست و هشت ریال و ده دینار بر طبق قانون بودجه سال 1313 مجلس
مصوب 27 اسفند 1312 به طریق ذیل تصویب می شود:
از بابت مصارف سال 1313 مطبعه مجلس و صورت مذاکرات مجلس عاید خزانه
مملکتی شده است 20/547575 ریال
برای رفع نواقص و تکمیل اثاثیه و ساختمان مطبعه مجلس به مصرف رسیده و
خواهد رسید 90/734632 ریال
10/1282208 ریال
این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت ضمیمه است در جلسه بیست و ششم بهمن
ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1314/11/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :