جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


ماده اول - هزینه مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال 1314 موافق
قسمت (1) و (2) ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ (55/6740728 ریال ) شش
میلیون و هفتصد و چهل هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال و پنجاه و پنج
دینار تصویب می شود.
ماده دوم - درآمد چاپخانه مجلس و صورت مذاکرات مجلس از بابت سال 1314
موافق قسمت 3 ضمیمه به مبلغ یک میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار و هفتصد و
پنج ریال و چهل دینار (40/1846705 ریال ) بر طبق قانون بودجه سال 1314
مجلس 28 اسفند 1313 به طریق ذیل تصویب می شود.
از بابت هزینه سال 1314 چاپخانه مجلس و صورت مذاکرات مجلس عاید خزانه
مملکتی شده است 25/760461
برای رفع نواقص و تکمیل اثاثیه و ساختمان مطبعه مجلس به مصرف رسیده و
خواهد رسید 15/1086244
40/1846705
این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت ضمیمه است در جلسه دوم اسفند ماه
یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1315/12/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :