جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


ماده اول - برای هزینه دوازده ماهه سال یک هزار و سیصد و شانزده مجلس
شورای ملی مبلغ شش میلیون و نهصد و شصت و چهار هزار و یک صد و شصت ریال
(6964160 ریال ) موافق فقره 1 تا 4 ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده
می شود.
ماده دوم - برای حقوق و هزینه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ یک میلیون
و نهصد و نود و پنج هزار و هشتصد و چهل ریال (1995840 ریال ) موافق فقره 1
و 2 ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می شود.
ماده سوم - مجلس شورای ملی به کارپردازی مجلس اجازه می دهد درآمد
چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.
این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت ضمیمه است در جلسه بیست و هفتم
اسفند ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1315/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :