جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است از مبلغ دو میلیون ریالی که برای
ساختمان بیمارستانهای تهران در بودجه کل 1315 تصویب شده چهار صد هزار
ریال آن را برای مطالعه در راه جلوگیری از امراض مالاریا - هاری - محرقه
مطبقه - خناق - کزاز و غیره که توسط موسسه پاستور انجام می شود اختصاص
داده و پنجاه هزار ریال هم بر ماده 44 بودجه 1315 اداره کل صحیه اعتبار
برای کلیه مخارج موسسه پاستور علاوه نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول شهریور ماه یک هزار و
سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1315/06/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :