جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می شود از مبلغ (60/27757993)
ریال قیمت سهام بختیاری ها در شرکت استخراج اولی (از شرکت های تابعه نفت
انگلیس و ایران ) انتقالی به دولت هر مبلغ که در سال 1315 تادیه شده به
پای اعتبار تاسیسات اقتصادی عام المنفعه منظوره در بودجه 1315 محسوب و
اعتبار بقیه را در بودجه سال 1316 تامین نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم اسفند ماه یک
هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1315/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :