جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت داخله اجازه می دهد که مبلغ دو
میلیون ریال به شرح ذیل به مدت پنج سال برای نقاط مفصله :
اهواز 800000 ریال
شیراز 500000 ریال
کرمان 500000 ریال
زنجان 200000 ریال
از بانک ملی استقراض نموده که هر سال یک خمس آن از محل سه میلیون ریال
مالیات راه که به بلدیه ها اختصاص دارد مستهلک گردد - فرع قرضه مزبوره به
عهده بلدیه های نقاط فوق است که هر یک نسبت به مبلغ استقراض از بودجه خود
پرداخت نمایند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم شهریور ماه یک هزار و
سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1314/06/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :