جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت داخله مجاز است به شرح ذیل برای بلدیه های مفصله از
بانک ملی استقراض نماید:
1 - بلدیه های رضاییه - خوی - ساوجبلاغ مکری یک میلیون ریال (رضاییه
600000 - خوی 250000 - ساوجبلاغ 150000 ریال ) به مدت پنج سال که اصلا و
فرعا هر سال یک خمس آن از عایدات بلدیه های مزبور به بانک پرداخته شود.
2 - بلدیه های سنندج و ماکو هشتصد و پنجاه هزار ریال (سنندج 600000 -
ماکو 250000 ریال ) به مدت پنج سال که سالی یک خمس آن اصلا و فرعا از
اعتبار سه میلیون ریال ساختمانی بلدیه های ولایات مسترد گردد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و نهم آبان ماه یک هزار
و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1314/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :