جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت داخله مجاز است مبلغ چهار میلیون ریال برای بقیه
سدسازی تبریز از بانک ملی به مدت دو سال استقراض نموده و وزارت مالیه در
سال 1315 و 1316 سالی یک میلیون و دویست هزار ریال که جمعا دو میلیون و
چهار صد هزار ریال می شود از بودجه عمومی دولت بپردازد و سالی هشتصد هزار
ریال که دوساله یک میلیون و ششصد هزار ریال می شود با فرع آن از اعتبارات
بلدیه تبریز مسترد شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوازدهم بهمن ماه یک هزار و
سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1314/11/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :