جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


مصوب 30 حمل مطابق 5 جمادی الثانیه 1333 قمری
ماده واحده - مدت ماموریت کمیسیون مذکور در ماده دوم قانون 26 حوت
1333 تا زمانی که تشکیلات اساسی وزارت مالیه به تصویب مجلس شورای ملی
نرسیده و به موقع اجرا گذاشته نشده است با همان ترتیبات و وظایفی که در
قانون مزبور مقرر شده است تمدید می شود ولی این مدت متجاوز از یک ماه
نخواهد بود
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1333/00/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :