جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


مصوبه 20 عقرب 1300 شمسی
ماده واحده - قوانین راجع به تشکیلات ادارات وزارت مالیه از تاریخ
تصویب این قانون تا مدت سه ماه موقوف الاجرا شده و وزیر مالیه مجاز است که
ادارات مربوطه به آن قوانین را منحل کرده و اداراتی را که صلاح می داند
تشکیل و قوانین مربوطه به آن ادارات را که باید به مجلس شورای ملی
پیشنهاد نماید به طور نظامنامه برای تجربه و آزمایش در ادارات وزارت
مالیه به جریان انداخته و بعد از تجدید نظر آنها را به صورت لوایح قانونی
به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1300/00/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :