جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


مصوب 14 جدی 1300
ماده اول - دولت مجاز است که به وزیر مختار ایران در واشنگتن و وکیل
مالیه دولت علیه در آمریکا اجازه دهد که به نام دولت یک مساعده موقتی به
مبلغ یک میلیون دلار دریافت دارند که مبلغ مزبور تماما تا دسامبر 1922 از
عایدات دولت علیه نزد کمپانی انگلیس و ایران که به تاریخ مذکور و عده آن
می رسد ادا شود و همچنین مجاز هستند به نام دولت ایران عایدات مزبور را به
قرض دهنده انتقال دهند.
میزان فرع صدی هفت خواهد بود و دولت ایران حق دارد اصل مبلغ مزبور را هر
قوت قبل از راس موعد با فرع نسبی تا آن تاریخ بدون علاوه بپردازد.
ماده دوم - نهصد هزار تومان از مساعده مزبوره برای مصارف معوقه نظامی
و بقیه آن بر اساس سایر مخارج ضروری معوقه مملکتی تخصیص داده می شود.
د - شهریه و مستمریات
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1300/00/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :