جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


مصوبه 25 ثور 1302 شمسی
ماده واحده - چون به وزیر عدلیه اجازه داده می شود که کلیه قوانین را
که مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس
شورای ملی موقتا به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل و رفع
نقایص ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
لذا اختیار یکه مطابق قانون 25 دلو 1300 به کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی
داده شده بود تا آخر دوره چهارم تقنینیه تجدید و تمدید می شود
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1302/00/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :