جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


مصوبه 20 حوت 1300 شمسی
فصل اول در تشکیلات
ماده 1 - برای توسعه دوائر علوم و اشاعه معارف و فنون و رفع نقایص
تحصیلات علمی و فنی شورای عالی معارف تشکیل می گردد و شعب آن در مراکز
ایالات و ولایات موافق قانون مخصوص دایر خواهد گردید.
ماده 2 - هیات شورای عالی معارف از ده نفر عضو رسمی به شرح ذیل تشکیل
می شود یک نفر از مجتهدین جامع الشرایط دو نفر از روسای مدارس عالیه و
متوسطه دو نفر از معلمین درجه اول مدارس عالیه و متوسطه و پنج نفر از
دانشمندان مملکت .
ماده 3 - شورای عالی معارف علاوه بر اعضا رسمی تا ده نفر عضو افتخاری
می تواند داشته باشد.
تبصره - اعضای افتخاری فقط حق شرکت در مذاکرات را خواهند داشت .
ماده 4 - کلیه اعضای شورای عالی معارف باید دارای شرایط ذیل باشند:
1 - خدمات نمایان به معارف مملکت نموده باشند.
2 - لااقل سی سال داشته باشند.
3 - دارای معلومات و اطلاعات لازمه بوده باشند.
4 - موصوف به صحت عمل و حسن اخلاقی و عقیده بوده و محکوم به جنحه و
جنایات نباشند.
ماده 5 - وزیر معارف اعضا رسمی و افتخاری شورای عالی معارف را برای
مدت چهار سال انتخاب نموده و به موجب فرمان همایونی رسمیت می دهد و بعد از
انقضا دو سال از دوره اول نصف اعضا به حکم قرعه خارج و به عوض آنها
انتخاب می شود و از آن به بعد به جای هر نصف از اعضا که مدت چهار سال
عضویت آنها تمام شده جدیدا انتخاب به عمل خواهد آمد.
ماده 6 - وزیر معارف رییس رسمی شورای عالی معارف و مدیر کل وزارت
معارف بالطبع عضویت خواهد داشت .
ماده 7 - عضویت شورای عالی معارف بدون حقوق خواهد بود.
ماده 8 - شورای عالی معارف دارالانشا دائمی خواهد داشت که وظیفه آن
تحریر مذاکرات و نوشتجات و ضبط دفاتر و اسناد و تهیه راپرتهای لازمه در
حدود عملیات مختصه شوری خواهد بود.
ماده 9 - اعضا دارالانشا عبارت از یک رییس و دو منشی و یک ثبات خواهد
بود که وزیر معارف آنها را از غیر اعضا شورای عالی معارف موظفا تعیین
می نماید.
ماده 10 - اساس شورای عالی معارف تعطیل بردار نیست و باید لااقل در ظرف
یک ماه قبل از انقضا هر دوره اعضای دوره بعد انتخاب شوند و اعضای سابق
نیز قابل انتخاب می باشند.
ماده 11 - هر گاه یکی از اعضا استعفا یا فوت نماید شورای عالی معارف
چند نفر را که واجد شرایط مذکوره در ماده (4) باشند از میان اعضای
افتخاری و یا خارج از آنها به وزیر معارف پیشنهاد می نماید که وزیر یک نفر
را از بین آنها برای بقیه مدت آن دوره انتخاب نماید و اعضای افتخاری مقدم
خواهند بود.
فصل دوم
در وظایف
ماده 12 - وظایف شورای عالی معارف از قرار تفصیل ذیل است :
1 - اهتمام در ترویج خط و زبان و ادبیات فارسی و عربی و نشر مقالات
علمی عام المنفعه .
2 - سعی در تهیه موجبات تکثیر مدارس و تدارک مقدمات تعلیم اجباری و
مجانی .
3 - مشورت در رفع نقایص تعلیمات عمومی و سعی در تهیه وسائل تاسیس
مدارس صنعتی و فلاحتی و شبانه روزی و تعمیم ورزشهای بدنی و رعایت قوانین
حفظالصحه و مراقبت در دستور تحصیلات مدارس خارجه .
4 - تهیه و اصلاح دستورات رسمی کلیه تحصیلات علمی و فنی مدارس ذکور و
اناث و نظامنامه های مدارس .
5 - تهیه دستور تحصیلات مدارس معلمین و معلمات و نظامنامه های راجعه به
آنها.
6 - تهیه دستور تفتیش اوضاع معارف و مدارس و امتحان شاگردان .
7 - تطبیق تالیفات مخصوصه به مدارس با دستورات رسمی و رد و قبول
آنها.
8 - مشارکت با وزیر معارف در تهیه بودجه و مراقبت در مصارف کلیه وجوه
مصوبه .
9 - رفع اختلافات بین مدارس و اصلاح مکتب خانه های موجوده .
10 - تعیین مصرف وجوه فوق العاده که به رسم هدیه و اعانه به معارف
می رسد و وجوه موقوفاتی که قانونا باید به مصرف معارف برسد و تعیین شهریه
شاگردان مدارس غیر مجانی دولتی .
11 - تشخیص صلاحیت اشخاصی که اجازه تاسیس مدرسه و امتیاز مجله و
روزنامه می خواهند.
12 - تصدیق صلاحیت معلمین و معلمات و تهیه نظامنامه مخصوصی برای ترفیع
و تنزل رتبه یا عزل آنها و رسیدگی به شکایات روسا و ناظمین و معلمین
مدارس دولتی در حدود وظایف اداری آنها.
13 - تعیین شرایط محصلینی که به خرج دولت به خارجه اعزام می شوند و
نظارت در انتخاب آنها.
14 - رسیدگی به دیپلم های اشخاصی که در خارجه تحصیل کرده اند و تشخیص
صحت و سقم آنها.
15 - حکمیت در مورد کتبی که برای تالیف یا ترجمه از طرف وزارت معارف
به معرض مسابقه گذاشته شده و به مولف یا مترجم آن جایزه داده می شود.
16- تصویب اعطای نشان علمی مطابق نظامنامه مخصوص .
17 - معاونت فکری به وزیر در هر نوع مسئله و مشکلی که به آن هیات
رجوع نماید.
18 - شورای عالی معارف نظامنامه داخلی خود و شعب ایالات و ولایات را
تهیه نموده پس از تصویب هیات دولت به موقع اجرا خواهد گذاشت .
19 - تجدید نظر در احکام صادره از شوراهای معارف ایالات و ولایات .
خاتمه
ماده 13 - رای شورای عالی معارف در غیر فقرات : 1 - 2 - 3 - 8 - 17 -
18 ماده دوازدهم حتمی الاجرا خواهد بود.
ماده 14 - برای اهتمام در تنظیم مدارس قدیمه و سعی در ترقی علوم دینیه
در تحت نظر و مراقبت وزیر معارف شورایی به ترتیب ذیل تشکیل خواهد شد:
از علما درجه اول سه نفر - از مدرسین درجه اول معقول و منقول دو نفر - از
متولیان مدارس قدیمه درجه اول دو نفر - و شعب این شوری مطابق قانون مخصوص
در مراکز ایالات و ولایات دائر خواهد گردید.
ضمیمه - عضویت شورای فوق الذکر بدون حقوق خواهد بود.
ماده 15 - ماده دهم قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
مصوبه 27 شعبان 1328 منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1300/00/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :