جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


مصوبه 30 جوزا 1301 شمسی
ماده اول - برای جلوگیری از کشتار بره و حفظ منافع عموم آن چه پوست
بره اعم از تودلی و غیر آن به خارجه حمل می شود مامورین گمرکی مکلفند که
در سرحد به نفع دولت ضبط نمایند.
ماده دوم - مامورین گمرک مکلفند پوستهای بره که از خارجه وارد خاک
ایران می شود مهر سربی نمایند برای این که از پوستهای داخله ممتاز بوده و
در موقع خروج از سر حد از ضبط معاف باشند.
ماده سوم - وزارت مالیه مکلف است در هر محل از روز اعلان این قانون تا
پنج ماه به دارندگان پوست بره مهلت دهد که پوستهای موجوده خود را به
اداره مالیه یا گمرک برده مهر سربی مخصوص نمایند پوستهایی که در مدت
مزبوره مهر شده باشد از ضبط در سر حد معاف خواهند بود.
ماده چهارم - وزیر مالیه مامور اجرای این قانون خواهد بود
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :