جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


مصوب 21 اسد 1301 شمسی
ماده 1 - مجلس شورای ملی انفصال ابرقویه را از حوزه حکومتی اصفهان و
الحاق آن را به حوزه حکومتی یزد تصویب می نماید.
ماده 2 - وزارت داخله مکلف است از تاریخ تصویب این قانون الی سه ماه
وسائل ضمیمه شدن ابرقویه را به یزد فراهم سازد
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :