جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


مصوب 25 میزان 1301 شمسی
ماده اول - مجلس شورای ملی انفصال خلجستان را از حوزه حکومتی عراق و
الحاق آن را به حوزه حکومتی قم تصویب می نماید.
ماده دوم - وزارت داخله مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا یک ماه
وسایل اجرا این قانون را فراهم سازد
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :