جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


مصوب 23 عقرب 1301 شمسی
ماده اول - مواد کنترات مستخدمین خارجی مربوط به مسائل ذیل باید به
تصویب مجلس شورای ملی برسد:
الف - ملیت مستخدم .
ب - مدت استخدام .
ج - سمت مستخدم .
د - حقوق سالیانه و کلیه مسائل مالی مربوط به مستخدم .
ماده دوم - پس از تصویب فقرات مزبوره در ماده اول سایر شرایط را دولت
تعیین و کنترات را امضا می نماید و در هر کنترات باید دولت به موجب ماده
صریحی قید نماید که مداخله در امور سیاسی و تخلف از قوانین مملکتی و
نظامات داخلی اداری موجب نقض کنترات بدون هیچ گونه حقی برای مستخدم متخلف
خواهد بود
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :