جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


مصوب اول جدی 1301 شمسی
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال خروج طلا و نقره اعم از
مسکوک و غیر مسکوک به عنوان (کاپوتاژ) و غیره از سرحدات ایران به کلی
ممنوع است .
ماده دوم - مسافرین به خارجه در موقع عبور از سرحد تا میزان حداکثر
دوازده تومان حق خروج مسکوک نقره و طلا دارند.
ترتیب اجرا شرایط این استثنا را دولت به موجب نظامنامه مخصوصی مقرر خواهد
داشت .
راجع به زینت آلات مختصر شخصی و صنایع مملکتی از طرف دولت نظامنامه تهیه و
پس از تصویب کمیسیون فوائد عامه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده سوم - وزارت مالیه و وزارت پست و تلگراف مامور اجرای این قانون
خواهند بود
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :