جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


مصوبه 30 جوزا 1302 شمسی
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال خروج طلا و نقره اعم از
مسکوک و غیر مسکوک به استثنای روپیه از سرحدات ایران به کلی ممنوع است .
ماده دوم - مسافرین به خارجه در موقع عبور از سرحد تا میزان حداکثر
دوازده تومان حق خروج مسکوک نقره و طلا دارند ترتیب اجرا شرایط این استنثا
را دولت به موجب نظامنامه مخصوصی مقرر خواهد داشت راجع به زینت آلات مختصر
شخصی و صنایع مملکتی از طرف دولت نظامنامه تهیه و پس از تصویب کمیسیون
فوائد عامه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده سوم - وزارت مالیه و وزارت پست و تلگراف مامور اجرای این قانون
خواهند بود.
ماده چهارم - قانون منع صدور طلا و نقره و کاپوتاژ که در جلسه اول جدی
1301 از تصویب مجلس شورای ملی گذشته از درجه اعتبار ساقط است
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1302/00/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :