جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


مصوب 2 جدی 1301 شمسی
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است که مستمریات مصوبه که مبنی بر
مدارک قانونی است موافق شرح ذیل در هذه السنه ایت ئیل 1301 پرداخت نماید:
الف - مستمریاتی که از قرار تومان دو ریال پرداخته میشده است از همان
قرار پرداخت شود.
ب - مستمریاتی که سابقا تومانی پنج هزار پرداخته می شده در هذه السنه
ایت ئیل نیز از قرار تومان پنج هزار پرداخته شود.
ج - مستمریات قانونی که سابقا از قرار تومان تومان پرداخته می شده به
استثنا بیست و سه قلمی که صورت آن ضمیمه این قانون است (و در هذه السنه
ایت ئیل تومان دو ریال باید پرداخته شود) مابقی در هذه السنه ایت ئیل
کمافی السابق از قرار تومان تومان پرداخته شود.
د - وزارت مالیه مجاز است مستمریات وراث مستخدمین متوفی اداره گمرک
را که یک صد و بیست و نه قلم و بالغ بر یازده هزار و چهارصد و بیست و دو
تومان است کمافی السابق تادیه نماید.
صورت اسامی اشخاصی که حقوقشان از صورت تومانی تومان برگشت کرده و
تومان دو ریال باید پرداخته شود
1 - آقای میرزا ابراهیم خان عمیدالسلطنه 5228 قران
2 - آقای نصیرالدوله 18540 قران
3 - آقای قوام السلطنه 20919 قران
4 - آقای سردار کبیر 3333 قران
5 - آقای مشیرالدوله 21600 قران
6 - آقای وثوق الدوله 25658 قران
7 - آقای موتمن الملک 16500 قران
8 - آقای امیر نظام 4000 قران
9 - شاهزاده فرمانفرما 45182 قران
10 - شاهزاده نصرت الدوله 12000 قران
11 - آقای ناصرالملک 49819 قران
12 - آقای ارفع الدوله 30000 قران
13 - آقای خانباباخان ولد سردار اسعد 5000 قران
14 - آقای سردار اسعد 20000 قران
15 - اولاد اناث سردار اسعد 15000 قران
16 - آقای وحیدالملک 10000 قران
17 - آقای محمد خان سالار اعظم ولد سردار اسعد 5000 قران
18 - آقای امیر جنگ 5000 قران
19 - آقای سردار بهادر ولد سردار اسعد 5000 قران
20 - آقای منوچهر خان ولد سردار اسعد 5000 قران
21 - آقای حاج خسروخان سردار ظفر 20000 قران
22 - آقای اقبال الدوله 32539 قران
23 - آقای سعدالدوله 21168 قران
آقایان میرزا فتح الله خان سپهدار اعظم مبلغ بیست هزار قران و میرزا
صادقخان سردار معتمد پنج هزار قران مستمری خود را در جلسه اول جدی 1301
به خزانه دولت تقدیم نمودند
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :