جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


مصوبه 29 دلو 1301 شمسی
ماده 1 - دولت مکلف است کلیه لباسهایی که برای مستخدمین لشگری و کشوری
تهیه می نماید از مصنوعات و منسوجات ایران باشد.
ماده 2 - عموم وزرا و نمایندگان مجلس شورای ملی و معاونین و ولات و
حکام و قضات عدلیه و کلیه مستخدمینی که مشمول قانون استخدام می باشند و
نیز مستخدمینی که از طرف دولت به ایشان لباس داده شده در موقع اشتغال به
خدمت رسمی مکلفند البسه ظاهری خود را از مصنوعات و منسوجات ایران قرار
دهند.
ماده 3 - جزای متخلف از این قانون در شش ماه اول از قرار هر یک روز
تخلف کسر صد نیم حقوق ماهانه و پس از آن کسر صد یک حقوق ماهانه است .
ماده 4 - این قانون از اول برج میزان یک هزار و سیصد و دو (1302) به
موقع اجرا گذارده خواهد شد
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :