جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


مصوبه 25 حمل 1302 شمسی
فصل اول - ورود به خدمت
ماده 1 - حکام محاکم عدلیه و صاحب منصبان پارکه باید دارای شرایط ذیل
باشند:
1 - تابعیت ایران .
2 - دین اسلام .
3 - سن که حداقل آن سی سال است .
4 - دادن امتحان مطابق مقررات قانون یا داشتن تصدیق نامه فراغت تحصیل در
علوم قضایی مطابق پروگرامی که قانونا مقرر می شود.
اشخاص ذیل نمی توانند داخل خدمت قضایی شوند:
1 - کسانی که به واسطه قیام یا اقدام بر علیه حکومت ملی (حکومت مشروط) و
یا به واسطه ارتکاب به جنحه و جنایات محکوم شده اند.
2 - کسانی که به واسطه ارتکاب به جنحه و جنایت در تحت محاکمه هستند.
3 - کسانی که معروف به فساد عقیده و یا فساد اخلاق و یا متجاهر به فسق
هستند.
4 - کسانی که معتاد به استعمال افیون می باشند.
5 - کسانی که دارای امراض مسریه هستند.
ماده 2 - دخول در خدمت قضایی عرفی باید به طرز مسابقه مطابق نظامنامه
مخصوص به عمل آید.
ماده 3 - مدتی را که مستخدمین از ابتدا ورود به خدمت به عنوان عضو
مبتدی کار می کنند جزو خدمت رسمی آنها محسوب نمی شود و ابتدا خدمت رسمی
قضات و صاحب منصبان پارکه از روزی است که رسما داخل خدمت شده باشند و مدت
خدمت به عنوان عضو مبتدی یک سال خواهد بود.
ماده 4 - هر گاه یکی از قضات و صاحب منصبان پارکه از خدمت مستعفی شود و
در ثانی وزارت عدلیه قبول استخدام او را نماید مدت خدمت اولیه او جزو
سنوات خدمت محسوب خواهد شد.
ماده 5 - اعمال نظریات سیاسی در امور قضایی و تبلیغات بر ضد مذهب رسمی
مملکت و یا بر علیه حکومت ملی به کلی ممنوع و موجب انفصال خواهد بود.
ماده 6 - مفاد مواد 1 - 6 - 7 - 14 از فصل اول قانون استخدام کشوری
مورخ 22 برج قوس 1301 شامل قضات و صاحب منصبان پار که خواهد بود.
فصل دوم
مراتب خدمت و ارتقا رتبه
ماده 7 - مراتب قضات و صاحب منصبان پارکه در محاکم عدلیه از قرار ذیل
است :
مرتبه 1 - عضو علی البدل محاکم ابتدایی .
امین صلح درجه سوم (صلحیه ناحیه )
مرتبه 2 - عضو ابتدایی درجه سوم .
معاون مدعی العموم بدایت درجه سوم .
ایمن صلح درجه دوم .
مرتبه 3 - عضو ابتدایی درجه دوم .
معاون مدعی العموم بدایت درجه دوم .
مستنطق درجه سوم .
رییس شعبه ابتدایی درجه سوم .
مرتبه 4 - عضو درجه اول ابتدایی .
معاون مدعی العموم بدایت درجه اول .
مستنطق درجه دوم .
رییس محکمه ابتدایی درجه سوم .
مدعی العموم ابتدایی درجه سوم .
رییس شعبه ابتدایی درجه دوم .
رییس محکمه تجارت .
امین صلاح درجه اول با صلاحیت غیر محدود.
مرتبه 5 - مستنطق درجه اول .
رییس محکمه ابتدایی و مدعی العموم بدایت درجه دوم .
عضو استیناف .
رییس شعبه ابتدایی درجه اول .
معاونین وکلا عمومی استیناف .
مرتبه 6 - رییس شعبه استیناف .
رییس محکمه و مدعی العموم ابتدایی درجه اول وکیل عمومی استیناف .
مرتبه 7 - مستشار دیوان عالی تمیز.
وکیل عمومی دیوان تمیز.
رییس کل و مدعی العموم کل استیناف .
مرتبه 8 - رییس شعبه دیوان تمیز.
مرتبه 9 - رییس و مدعی العموم کل دیوان عالی تمیز.
ماده 8 - تطبیق قضات محاکم با اعضای پارکه ها به هیچ وجه تاثیری در
قابل تبدیل بودن آنها نخواهد داشت .
ماده 9 - میزان حداقل مقرری رتبه اول قضات به موجب قانون بودجه در هر
سال معین می شود و میزان حداقل مقرری رتبه های مافوق به تناسب ذیل است :
1 - به موجب قانون بودجه .
2 - مقرری مادون به علاوه ثلث اصل .
3 - مقرری مادون به علاوه ربع اصل .
4 - مقرری مادون به علاوه دو خمس اصل .
5 - مقرری مادون به علاوه نصف اصل .
6 - مقرری مادون به علاوه سه خمس اصل .
7 - مقرری مادون به علاوه چهار خمس اصل .
8 - مقرری مادون به علاوه تمام مقرری اصل .
9 - مقرری مادون به علاوه یک برابر و نیم اصل .
ماده 10 - کلیه قضات و صاحب منصبان پارکه با مراعات اصل (83) قانون
اساسی به تصویب وزیر عدلیه و به موجب فرمان همایونی منصوب می شوند.
ماده 11 - هیچ یک از قضات و صاحب منصبان پارکه نمی توانند قبل از این که
اسم آنها در دفتر ترفیع رتبه ثبت شده باشد از مرتبه مادون به مرتبه مافوق
ارتقا یابند قضات و صاحب منصبان ی که از عهده انجام وظایف کاملا بر آمده و
مقررات نظامنامه های اداری را رعایت کرده نائل به ترفیع رتبه خواهند شد
مشروط بر این که در هر یک از مراتب مندرجه در ماده فوق لااقل سه سال خدمت
کرده باشند و در هر صورت رعایت احتیاج وزارتخانه طرز خدمت و استعداد قضات
و صاحب منصبان پارکه و قدمت خدمت شرط حتمی است در موقع ارتقا از یک رتبه
به رتبه بالاتر اشخاصی که با تساوی شرایط از حیث رتبه علمی بالاتر هستند به
دیگران حق تقدم خواهند داشت .
ماده 12 - قضات و صاحب منصبان ی که به تقاضای خود منتظر خدمت می شوند جزو
صد پنجم منتظرین خدمت محسوب نشده و حق هیچ گونه مقرری را نخواهند داشت و
همچنین مدت انتظار خدمت این قبیل منتظرین خدمت جزو سنوات خدمت آنها محسوب
نخواهد شد.
ماده 13 - اشخاصی که رتبه علمی آنها عالی تر از رتبه باشد که مطابق
ماده اول برای ورود به خدمت قضایی معین گشته است در هر یک از مراتب اول و
دوم مذکوره در ماده (7) یک سال و در هر یک از مراتب سوم و چهارم دو سال و
از مرتبه پنجم به بالا مطابق ماده (7) باید دوره خدمت را طی نمایند.
ماده 14 - دفتر ترفیع رتبه باید در ماه آخر هر سال برای سال بعد ترتیب
داده شود.
ماده 15 - کمیسیون ترفیع رتبه مرکب است از رییس اول دیوان عالی تمیز و
مدعی العموم و رییس شعبه دیوان مزبور و دو نفر عضو دیگر که یکی از آنها را
وزیر عدلیه و دیگری را هیات عمومی دیوان عالی تمیز معین می نماید.
ماده 16 - مدیر پرسنل سمت منشی گری کمیسیون ترفیع را خواهد داشت و
مشارالیه مکلف است پیشنهادهای ترفیع را که از طرف روسای محاکم مختلف
مملکت نسبت به قضات و صاحب منصبان حوزه خود می رسد به کمیسیون ترفیع تقدیم
کند.
ماده 17 - کمیسیون ترفیع باید به وسیله اشخاصی که برای ترفیع پیشنهاد
شده اند مراجعه نموده و در صورتی که پیشنهادهای ترفیع موافق مقررات قانونی
باشد اسامی اشخاص پیشنهاد شده را در دفتر ترفیع ثبت خواهد کرد کمیسیون
مزبور باید در مورد اشخاصی که از یک رتبه به رتبه مافوق آن حق ترفیع را
پیدا می کنند تقدم و تاخر آنها را نیز قید کنند.
ماده 18 - در صورتی که در ظرف سال یکی از مشاغل قضایی بلامتصدی گردد
شغل مزبور به کسی داده می شود که مطابق دفتر ترفیع لیاقت آن شغل را دارا
باشد - و اگر شغل مذکور فوق رتبه اول قضاوت و صاحب منصب پارکه باشد وزارت
عدلیه با رعایت مقررات این قانون متصدی آن شغل را معین خواهد نمود.
ماده 19 - قضات و صاحب منصبان ی که به واسطه حذف مشاغل بیکار شوند منتظر
خدمت محسوب و تا زمانی که مجددا متصدی شغل قضاوتی نشده اند از مرتبه اول
تا مرتبه پنجم دو ثلث و از مرتبه ششم به بالا نصف آخرین مقرری خود را
دریافت خواهند کرد و اوقات انتظار خدمت در جزو مدت تصدی محسوب و در موقع
ترفیع و تقاعد منظور خواهد شد.
ماده 20 - مفاد مواد 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30
- 31 - از فصل دوم استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری مورخ 22 قوس 1301 شامل قضات و
صاحب منصبان پارکه خواهد بود.
فصل سوم - طریقه محاکمه و مجازات
ماده 21 - برای رسیدگی به تقصیرات اداری (انتظامی ) قضات و صاحب منصبان
پارکه محکمه خاصی تشکیل می شود.
محکمه مزبور مرکب است از هیات شعبه اولی محکمه استیناف تهران و سه نفر از
قضات پایتخت که از میان کلیه قضات هم رتبه و بالاتر از قاضی مظنون به طریق
قرعه معین می شود، قرعه مزبوره به توسط رییس اول محکمه استیناف و در جلسه
علنی محکمه مزبوره به عمل خواهد آمد.
ماده 22 - احکام صادره از محکمه مذکوره در ماده قبل تا مجازات درجه
سوم قطعی و از درجه چهارم به بالا را ممکن است در ظرف یک ماه از تاریخ
ابلاغ حکم به محکوم علیه و یا وزیر عدلیه تجدید نظر بخواهند.
ماده 23 - تجدید نظر در هیات عمومی دیوان تمیز به عمل می آید و حکم
صادر از هیات مزبور قطعی و حتمی الاجرا است هیات مزبوره در این صورت موسوم
به مجلس عالی قضایی خواهد بود.
ماده 24 - انجام وظایف نمایندگی دولت برای تعقیب مظنونین در محکمه
مذکوره در ماده (21) به عهده مدعی العموم استیناف خواهد بود و انجام وظایف
مزبوره در مجلس عالی قضایی به عهده مدعی العموم دیوان تمیز است .
ماده 25 - مستشاران دیوان عالی تمیز و مظنونی که با مستشاران مزبوره
هم درجه یا بالاتر هستند در مجلس عالی قضایی تعقیب و حکم مجلس مزبوره قطعی
خواهد بود.
ماده 26 - شعبه اول محکمه استیناف ولایات می تواند قضات حوزه خود را در
مورد تقصیرات که مستلزم مجازات تا درجه سوم باشد بنا به تقاضای
مدعی العموم استیناف محاکمه نماید.
ماده 27 - اگر در ضمن رسیدگی مقدماتی به شکایات متظلمین از قضات عدلیه
علت صحیحی برای محاکمه اداری کشف شود محاکمه مزبوره را نمی توان موقوف
نمود ولو این که متظلم شکایات خود را پس بگیرد و یا قاضی متشکی عنه از
شغل خود استعفا دهد.
ماده 28 - محکمه رسیدگی انتظامی یا مجلس عالی قضایی بعد از تحصیل
اطلاعات و خواستن توضیحات و جمع آوری اسناد و اوراق لازمه شروع به رسیدگی
می نماید.
ماده 29 - هر گاه محکمه رسیدگی انتظامی یا مجلس عالی قضایی حضور متشکی
عنه یا متهم را لازم به دادن مشارالیه شخصا باید حاضر شود در صورتی که
بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشد این عدم حضور مانع از رسیدگی نخواهد
شد.
ماده 30 - رسیدگی محکمه یا مجلس مزبوره غیر علنی است .
ماده 31 - محکمه و یا مجلس مزبوره قبل از صدور حکم عقیده نماینده دولت
را که صلاحیت حضور را دارند استماع نموده توضیحات آخری متهم را که
حسب الاقتضا ممکن است کتبی و یا شفاهی باشد امضا می نماید.
ماده 32 - حکم محکمه یا مجلس مذکوره پس از صدور فورا به متهم ابلاغ شده
و هر گاه متهم غائب باشد برای ابلاغ حکم به محکمه حاضر می شود و در صورتی
که در شهر دیگری باشد به محکمه محل اقامت ارسال می گردد که در جلسه
فوق العاده اداری به مشارالیه ابلاغ گردد.
ماده 33 - هر گاه در حین محاکمه اداری کشف شود که متهم مرتکب جنحه یا
جنایت شده محاکمه در محکمه و یا مجلس اداری توقیف و مشارالیه موافق اصول
محاکمات جزایی به محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد جلب می شود و پس از صدور
حکم قطعی محکمه و یا مجلس رسیدگی اداری تعقیب را مداومت داده حکم مقتضی
می دهد و هر گاه مقصر در مورد جنحه یا جنایت در محکمه عمومی محکوم شود و
محکمه و یا مجلس رسیدگی اداری حتما حکم عزل او را می دهد.
ماده 34 - هر گاه قضات و یا صاحب منصبان پارکه به واسطه استخدام به
جنحه یا جنایت جلب به محکمه جزایی شوند مشارالیهم از شغل خود موقتا منفصل
خواهند شد و انفصال یا عودت آنها به شغل خودشان منوط به ختم محاکمه جزایی
و رای محکمه و یا مجلس رسیدگی اداری است و در صورتی که متهم برائت ذمه
حاصل کند ایام انفصال جزو خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت را دریافت
خواهد داشت .
فصل چهارم
تقاعد و وظایف
ماده 35 - عموم قضات و صاحب منصبان پارکه حق دارند پس از سی سال خدمت و
شصت سال عمر تقاعد خود را از خدمت بخواهند وزارت عدلیه نیز می تواند با
موافقت دیوان عالی تمیز و رعایت شرط فوق قضات و صاحب منصبان مزبوره را
متقاعده نماید. هرگاه تحلیل قوا و ضعف پیری مانع نشود و مایل باشند تا سن
هفتاد نیز می توانند مشغول خدمت باشند ولی در هفتاد سالگی حتما از خدمت
معاف می شوند.
ماده 36 - مفاد مواد 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53
- 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 64 از فصل چهارم قانون
استخدام کشوری مورخ 22 قوس 1301 شامل قضات و صاحب منصبان خواهد بود.
فصل پنجم
مواد مخصوصه
ماده 37 - مادام که عده منتظرین خدمت قضایی بیش از صدی پنج مقرر در
ماده 29 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری مورخ 22 قوس 1301 می باشد وزارت عدلیه حق
استخدام قضات و صاحب منصبان جدیدی نخواهد داشت .
ماده 38 - مفاد مواد 66 - 67 - 69 - 71 - 72 از فصل پنجم قانون
استخدام کشوری مورخ 22 قوس 1301 شامل قضات و صاحب منصبان پارکه خواهد بود.
ماده 39 - فصل اول و دوم و سوم و چهارم و ششم از باب سوم قانون موقتی
اصول تشکیلات عدلیه منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است .
ماده 40 - این قانون به فاصله پانزده روز از تاریخ تصویب به موقع اجرا
گذاشته خواهد شد
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1302/00/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :