جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


مصوبه 29 جوزا 1302 شمسی
ماده واحده - مفاد ماده 38 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری در مورد حکام محاکم
عدلیه و صاحب منصبان پارکه نیز مجری خواهد بود
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1302/00/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :