جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


مصوب 31 جوزا 1302 شمسی
ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می دهد که معادل پنج
میلیون دلار از بانکهای آمریکایی (اتازونی ) استقراض نماید.
ماده دوم - قرضه مذکوره در ماده اول برای پرداخت مخارجی است که در
دوره تقنینیه چهارم تصویب شده و به مصرف خرج دیگری نخواهد رسید.
ماده سوم - ربح قرضه مذکور در ماده اول سالیانه زیاده از صدی هشت
نخواهد بود.
ماده چهارم - مدت پرداخت قرض مزبور از هشت سال کمتر و از پانزده سال
بیشتر نخواهد بود.
ماده پنجم - به وزارت مالیه اجازه داده می شود که برای انجام قرضه
دیگری به جهت مصارف مولده ثروت معادل سی و پنج میلیون دلار با بانکهای
آمریکایی (اتازونی ) داخل در مذاکره شوند ولیکن قبل از آن که نتیجه
مذاکرات با قرض دهندگان به تصویب مجلس برسد دولت تعهدی در این خصوص ننموده
و هیچ وجهی از این قرضه دریافت نخواهد نمود و مجلس شورای ملی در هر حال
حق رد قرضه مندرج در این ماده را خواهد داشت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1302/00/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :