جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ سوم سنبله ایت ئیل 1301 شمسی
ماده 1 - در مورد کلیه دعاوی به موجب ماده 253 قانون موقت اصول
محاکمات حقوقی پیش بینی شده است رعایت قواعد محاکمه اختصاری برای محاکم
ابتدایی اجباری است و در صورت تخلف از مفاد این ماده روسای محاکم مطابق
ماده 188 قانون اصول تشکیلات عدلیه محکوم به کسر مقرری شش ماهه یا تنزل
رتبه و اعضا محاکم محکوم به کسر ثلث مقرری از یک ماه الی شش ماه خواهند
بود.
ماده 2 - مجازاتهای مذکوره در ماده قبل در مورد روسا و اعضا محاکم
استیناف و ابتدایی هم مجری خواهد شد در صورتی که مفاد ماده 445 - 446 و
447 قانون اصول محاکمات حقوقی را رعایت ننمایند.
ماده 3 - در مورد دو ماده فوق تکرار تخلف در ظرف شش ماه از تاریخ تخلف
اول موجب یک درجه تشدید مجازات اداری خواهد بود
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :