جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


مصوبه 15 جدی 1301 شمسی
ماده اول - از تاریخ امضای این قرارداد لغایت مدت پانزده سال شمسی
ساختن کبریت در آذربایجان مختص به حاج محمدرحیم خویی و حاج محمدباقر خویی
خواهد بود بدیهی است که اشخاص دیگر از وارد کردن کبریت به خاک آذربایجان
و خرید و فروش در آن جا ممنوع نخواهند بود.
ماده دوم - صاحبان امتیاز متعهد هستند که از این تاریخ در ظرف مدت پنج
سال حوائج محلی ایالت آذربایجان را از حیث مصرف کبریت کاملا رفع نمایند و
هر گاه در عرض این مدت از عهده انجام این امر بر نیایند حق اختصاص بقیه
مدت دیگر ملغی خواهد بود جز در مواردی که حوادث فوق العاده (فورس ماژور)
مانع انجام امر باشد.
ماده سوم - صاحبان امتیاز حق خواهند داشت ماشین آلاتی را که منحصرا برای
دائر کردن کارخانه های کبریت سازی در آذربایجان لازم است بدون تادیه حقوق
گمرکی وارد نمایند.
ماده چهارم - کارخانجات کبریت سازی ایالت آذربایجان از تاریخ تصویب تا
مدت ده سال از هر گونه عوارض معاف خواهند بود مگر این که در ظرف این مدت
قانون مخصوصی از طرف قوه مقننه راجع به اخذ مالیات از این قبیل موسسات
وضع گردد.
ماده پنجم - صاحبان امتیاز متعهد هستند که بعد از تصویب این قرارداد
صدی دو عایدات خالص خود را تا پانزده سال برای معارف ایالت آذربایجان به
دولت بپردازند.
ماده ششم - پس از انقضا مدت ده سال و مادامی که قانون مخصوصی راجع به
اخذ مالیات از این قبیل موسسات وضع نشده است صاحبان امتیاز صدی ده عایدات
خالص سالیانه سنه ماضیه خود را در ظرف برج حمل سال بعد به خزانه دولت
عاید خواهند نمود و صاحبان امتیاز متعهد هستند که در هر یک از کارخانجات
خود دفاتر محاسباتی منظمی داشته باشند تا در موقع لزوم مامورین دولتی به
دفاتر آنها مراجعه کنند توضیح آن که مقصود از عایدات خالص عبارت است از
کلیه منافع بعد از وضع مخارج اداری و مخارج لازمه برای ساختن کبریت .
ماده هفتم - در تمام مدت این امتیاز هر گونه نقل و انتقال و معامله و
شرکت با اتباع خارجه نسبت به این کارخانه و امتیاز موجب الغای امتیاز
خواهد بود ولی در مورد اتباع داخله کافی است که صاحبان امتیاز در موقع
شرکت و نقل و انتقال به اتباع ایران وزارت فوائد عامه را مسبوق نمایند.
ماده هشتم - مادام که قانون شرکت ها به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده
است صاحبان امتیاز در موقع تشکیل هر نوع شرکتی با اتباع داخله شرکت نامه
خود را به امضای وزارت فوائد عامه خواهند رسانید.
ماده نهم - صاحبان امتیاز متعهد هستند که در تاسیس کارخانجات و انتخاب
محل و قبول کارگران و استعمال مواد کبریت کمال مراقبت و رعایت حفظالصحه
را به عمل آورده و هر قسم دستوری که از نقطه نظر حفظالصحه از طرف دولت
معین می گردد به موقع اجرا بگذارند.
ماده دهم - هر گاه سوانحی به مستخدمین و کارگران وارد شود و ثابت گردد
که نتیجه تقصیر یا غفلت صاحب امتیاز یا عدم رعایت نظامات و قوانین راجعه
به کارخانجات بوده است ترمیم خسارات آنها بر عهده صاحب امتیاز است .
ماده یازدهم - بعد از انقضا مدت این امتیاز تاسیس کارخانجات کبریت سازی
در ایالت آذربایجان آزاد است ولی در صورتی که دولت بخواهد تاسیس
کارخانجات کبریت سازی آذربایجان را امتیاز بدهد با تساوی شرایط صاحبان این
امتیاز حق تقدم خواهند داشت .
ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت فوائد عامه اجازه می دهد به شرایط
فوق که مشتمل بر یازده ماده است این قرارداد را با خواهندگان امتیاز
منعقد نماید
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :