جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


مصوب 3 سرطان 1301 شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی اصلاحات اصلیه را که دولت ایران در آن
ذینفع و در کنگره مادرید یک هزار و نهصد و بیست (1920) مسیحی مطابق یک
هزار و دویست و نود و نه (1299) شمسی به معاهدات و قراردادهای رم (1906)
با حضور نمایندگان دولت علیه به عمل آمده تصویب می نماید:
متن
اصلاحات اصلیه که ایران در آن ذینفع و در کنگره مادرید 1920 به معاهدات و
قراردادهای رم 1906 داده شده است .
معاهده اصلی
------------
(رم ) : ماده 4 - جمله "1" آزادی عبور پست در تمام خاک ممالک متحده پستی
ضمانت شده است .
(مادرید) : ماده 4 - جمله "1" کنگره مادرید به این ماده اضافه نموده که
ادارات محق اند روابط پستی خود را به هر مملکتی که مراعات این جمله را
ننماید مقطوع دارند.
(رم ) : ماده 5 و 6 - نرخها پاکات - 25 سانتیم برای 20 گرم اول و 15
سانتیم برای هر 20 گرم اضافی
کارت پستال - 10 سانتیم
مطبوعات - 5 سانتیم برای هر 50 گرم
نرخ سفارشی - 25 سانتیم
نرخ قبض رسید - 25 سانتیم
(مادرید) : ماده 6 و 7 - نرخها پاکات - 50 سانتیم برای 20 گرم اول و 25
سانتیم برای هر 20 گرم اضافی
کارت پستال - 30 سانتیم
مطبوعات - 10 سانتیم برای هر 50 گرم
نرخ سفارشی - 50 سانتیم
نرخ قبض رسید - 50 سانتیم
وزن پاکات نباید از دو کیلو گرم تجاوز نماید اکثر وزن مستوره جات تجارتی
بدون قیمت ممکن است به 500 گرم برسد
(رم ) : ماده 10 نرخ ها در هر مملکت از مقایسه با پول رایج آنها تعیین
می گردد.
برای ایران نرخ های ذیل به دست می آید
25 سانتیم معادل است با 12 شاهی
10 سانتیم معادل است با 5 شاهی
5 سانتیم معادل است با 3 شاهی
(مادرید) : ماده 12 نرخها در هر مملکت از مقایسه پول رایج آنجا با قیمت
فرانک طلا که حالیه مظنه آن از روزی دلار طلا محسوب می شود تعیین می گردد
بنابر این به ایران اجازه می دهد اکثر حد نرخهای خود را به طریق ذیل
استعمال نماید یعنی چون نرخ دلار طلا امروز 14 قران است لذا 50 سانتیم
معادل می شود با 27 شاهی
25 سانتیم معادل می شود با 14 شاهی
30 سانتیم معادل می شود با 16 شاهی
10 سانتیم معادل می شود با 5 شاهی
(رم ) : ماده 11 - کوپن رپنس فی مابین ممالک اتحاد پستی مبادله کوپن رپنس
اختیاری است
(مادرید) : ماده 13 - کوپن رپنس مبادله کوپن رپنس اجباری است
(رم ) : ماده 16 - ممنوعات حمل اشیا ذیل با پست ممنوع است :
اولا - مستوره جات تجارتی و اشیایی که برای مستخدمین پست یا مرسولات خطرناک
باشند.
ثانیا - مواد ملتهبه و غیره
ثالثا - قطعات پول
رابعا - اشیایی که حقوق گمرکی به آنها تعلق می گیرد
خامسا - مواد طلا و نقره - سنگ های قیمتی جواهرات و غیره
سادسا - اشیایی که جریان آنها در مملکت مقصد ممنوع است
(مادرید) : ماده 18 - ممنوعات کنگره مادرید ممنوعات ذیل را به صورت مقابل
اضافه نموده است
اولا - مستوره جاتی که یک فرستنده برای یک گیرنده به فرستد و از تعداد آن
معلوم گردد که مقصود اجتناب از تادیه حقوق گمرکی مملکت مقصد بوده
ثانیا - تریاک و مرفین - کوکایین و سایر مواد مخدره
به علاوه در کنگره مادرید تصمیم گرفته شده است که ادارات متعاهدین برای
ممانعت یا در صورت لزوم سیاست ادخال تریاک و مرفین و کوکایین و مواد
مخدره در مرسولات کیسه های پستی اقدامات لازمه را مرعی داشته یا این که به
قانونگذاری مملکت خودشان پیشنهادات بدهند تصمیم فوق را کنگره بین المللی
به امید جلوگیری از استعمال این مواد مضره اتخاذ کرده است معهذا در صورتی
که از نقطه نظر احتیاجات طبی و دوافروشی حمل آنها لزوم پیدا نماید ممکن
است به وسیله امانات پستی و جعبه های بیمه شده مبادله شوند.
مبادله مواد طلا و نقره هم ممکن است توسط وسایل مذکوره به عمل آید (به
قرارداد اصلی راجع به مبادله پاکات و جعبه های بیمه شده مراجعه شود)
(رم ) : ماده 23 - رفع ترافع به وسیله اشخاص ثالث به موجب این ماده
اختلافات بین اعضای اتحاد پستی به وسیله قضاوت یک نفر ثالث باید خاتمه
یابد ولی توسل به این عمل اجباری نیست
(مادرید) : ماده 25 - رفع ترافع به وسیله اشخاص ثالث قرارداد مادرید توسل
به اشخاص ثالث را اجباری نموده و در صورتی که یکی از ادارات اتحاد پستی
در مدت یک سال به پیشنهاد راجع به تعیین ثالث عقبه ندهد دفتر بین المللی
می تواند از اداره خاطی تعیین آن را تقاضا نماید یا این که خودش یک نفر را
انتخاب کند.
(رم ):
(مادرید): ماده 30 - مدت قرارداد و اجرای آن قرارداد مادرید از تاریخ اول
ماه ژانویه 1922 برای مدت غیر معینی به اجرا گذارده می شود معهذا هر یک از
ممالک متحده مجازند تعرفه نرخها را قبل از تاریخ مذکور مجری دارند مشروط
بر این که دفتر بین المللی را اقلا یک ماه قبل و در صورت لزوم تلگرافا
مسبوق سازند.
نظامنامه اجرا
--------------
(رم ) : ماده 37 - تفریغ محاسبه مخارجات ترانزیت
مخارجات ترانزیت (حق العبور) از طرف مملکت مدیون به مملکت داین توسط بروات
فرانک واقعی تادیه می گردد.
(مادرید) : ماده 36 - تفریغ محاسبه مخارجات ترانزیت
مخارجات ترانزیت (حق العبور) از طرف مملکت مدیون به مملکت دائن توسط مسکوک
طلا یا برواتی که به پول مملکت دائن و به نرخ فرانک طلا باشد تادیه می گردد.
(رم ) : ماده 44 - دائره اتحاد پستی
جز دوائر اتحاد پستی بین الملل شناخته شده اند00000000
تاسعا - موسسات پستی هند در خلیج فارس به عنوان توابع اداره پست هند
انگلیس
(مادرید) : ماده 43 - دائره اتحاد پستی جز دوائر اتحاد پستی بین الملل
شناخته شده اند اولا - تمام دفاتر پستی که توسط ممالک اتحاد پستی در ممالک
خارج از اتحاد تاسیس شدند00000000
شرط فوق و تاسعا ماده 44 مقابل - ایران را مجاز می نمایند که حذف دفاتر
هند انگلیس واقعه در خلیج فارس را برای این که در اتحاد بین المللی شرکت
ندارند و برای این که ناقض امتیاز انحصاری پست ایرانند مطالبه کند
معاهده راجع به مبادله امانات
-----------------------------
(رم ) : ماده 1 اکثر وزن هر کلی 5 کیلو گرم است
(مادرید) : ماده 1 اکثر وزن هر کلی ده کیلوگرم است کلی ها از حیثیت وزن
دارای سه مرتبه اند: مرتبه اول تا یک کیلو گرم . مرتبه دوم از یک تا 5
کیلوگرم . مرتبه سوم از 5 تا 10 کیلوگرم .
(رم ) : ماده 3 اداره مملکت مبدا به هر یک از ممالک واسطه برای هر کلی 50
سانتیم حق العبور ارضی مدیون است .
(مادرید) : ماده 3 اداره مملکت مبدا به هر یک از ممالک واسطه حق العبور
ارضی ذیل را مدیون است : 30 سانتیم برای هر کلی تا یک کیلوگرم - 50 سانتیم
برای هر کلی تا 5 کیلوگرم و 90 سانتیم برای هر کلی تا 10 کیلوگرم - حقوق
فوق باید به فرانک طلا ادا شود و به این ملاحظه به ایران اجازه می دهد تعرفه
امانات خارجه را کمی تنزل دهد.
(رم ):
(مادرید): ماده 5 هر یک از ممالک مقصد مختارند برای هر کلی بیمه شده 50
سانتیم به اسم نرخ ارسال به نفع خودشان دریافت دارند.
(رم ): ماده 7 - نرخ حمالی هر یک از ممالک مقصد مجازند برای نرخ حمالی
(فاکتاژ) و انجام تکالیف گمرکی هر کلی نرخی که میزان آن از 25 سانتیم
تجاوز نکند دریافت دارند.
(مادرید): ماده 7 - نرخ حمالی قرارداد مادرید نرخ مذکور را تا میزان 50
سانتیم اجازه می دهد.
(رم ) :
(مادرید) : ماده 15 - ممنوعات همانطوری که در قرارداد اصلی مذکور است حمل
امانات تریاک و مرفین و سایر مواد مخدره ممنوع است مگر آن که برای
احتیاجات طبی باشد.
(رم ) :
(مادرید) : ماده 25 - مدت قرارداد و اجرای آن
این قرارداد دارای مدت اعتباری است که برای قرارداد اصلی تعیین گردیده و
از اول ماه ژانویه 1922 به موقع عمل گذارده می شود معهذا هر مملکتی مجاز
است تعرفه جدید نرخها را از اول آوریل 1921 یا اول ژوئیه 1921 یا این که
اول اکتبر 1921 به اجرا گذارند به شرطی که دفتر اتحاد بین المللی را دو
ماه قبل از اجرا مطلع سازند.
(رم ) :
(مادرید) : ماده 1 - نظامنامه اجرا
جمله جدید - هر مملکتی مجبور است اماناتی را که از مملکت دیگر برای عبور
از خاک او به او تسلیم می شود توسط طرق و وسائلی که برای امانات خودش به
کار می برد روانه نماید.
(رم ) : قطعنامه اخیر
دولت ایران مختار است حمل امانات پستی را به طور ترانزیت از خاک ایران
عهده دار نگردد این اختیار به طور موقتی اعطا شده است .
(مادرید) : قطعنامه اخیر
قرارداد مقابل حالیه بدون تغییر باقی می ماند.
قرارداد راجع به پاکات و جعبه های با قیمت اظهار شده
------------------------------------------------
(رم ) : در کنگره بین المللی رم 1906 دولت ایران نظر به این که عملیات پستی
او هنوز تکمیل نشده و نمی توانست صحت انتظام مبادله پاکات و جعبه های بیمه
شده را تامین نماید از شرکت در قرارداد مذکور اجتناب نموده است .
(مادرید) : در کنگره مادرید نمایندگی ایران به واسطه ترقیاتی که از تاریخ
1906 به بعد حاصل شده به موقع دانسته است که دولت ایران را در این
قرارداد که فقرات عمده آن به شرح ذیل است شرکت دهد.
(رم ) :
(مادرید) : ماده 1
ممکن است از مملکتی به مملکت دیگر پاکاتی که حاوی اوراق قیمتی و جعبه هایی
که محتوی جواهرات و اشیا گرانبها باشند بر طبق قیمت اظهار شده بیمه و
ارسال گردند.
اکثر وزن هر جعبه یک کیلو گرم است
(رم ) :
(مادرید) : ماده 5 - نرخها
اولا - پاکات - حقوق و شرایطی که به یک پاکت سفارشی تعلق می گیرد - جعبه ها
- 20 سانتیم برای 50 گرم با رعایت آن که اقل میزان کرایه یک قران است به
علاوه نرخ سفارشی .
ثانیا - نرخ بیمه - برای هر 300 فرانک به دفعاتی 5 سانتیم تعلق می گیرد که
وسایل مختلفه شرکت در حمل آن نموده اند ممکن است نرخ مذکور به شکل دیگر
تقاضا گردد ولی مشروط بر این که از 50 سانتیم برای هر 300 فرانک تجاوز
نکند اخذ 50 سانتیم به اسم نرخ حمالی از هر جعبه با قیمت اظهار شده مجاز
است .
(رم ) :
(مادرید) : ماده 9 - ممنوعات
حمل تریاک و مرفین و کوکایین و غیره که برای احتیاجات طبی توسط جعبه های
بیمه شده به عمل می آید ممنوع نیست .
(رم ) :
(مادرید) : ماده 14 - حذف موقتی سرویس
هر اداره در مواقع فوق العاده که لزوم آن را تثبیت نماید می تواند موقتا
سرویس بیمه را معوق دارد.
(رم ) :
(مادرید) : ماده 18 - مدت قرارداد
مدت اعتبار قرارداد فوق مثل مدت معاهد اصلی است
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :