جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


مصوب 26 دلو 1301 شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می دهد که به وسیله مبادله
مراسله بین سفارت ایران و وزارت امور خارجه مصر با دولت مصر قرارداد
موقتی تجارتی که مبتنی بر اجرای حقوق دولت کامله الوداد به طور معامله
متقابله نسبت به صادرات هر یک از طرفین باشد با شرط امکان الغای آن از
طرفین که شش ماه قبل از فسخ اعلام گردد منعقد نماید.
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :