جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


تاریخ 11/9/74 شماره دادنامه 166 کلاسه پرونده 74/99

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بصراحت ماده 8 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی وتبصره ذیل آن ارسال وطرح پرونده درهیات حل اختلاف مقرردرقانون مذکور منوط به اعتراض کتبی مودی مالیاتی است ،بنابراین الزام وزارت اموراقتصادی ودارائی برارسال پرونده مودی به هیات مذکوربدون وجود اعتراض کتبی محمل قانونی ندارد ، لذا دادنامه شماره 336 - 25/4/1374 شعبه ششم درحدی که متضمن این معنی میباشد موافق قانون تشخیص داده میشود این رای مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه لازم الاتباع میباشد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *
شماره ه /74/99مورخ 13/10/74
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت خواسته : اعلام تعارض آراء صادره ازشعب 6و16دیوان عدالت اداری

مقدمه : الف : شعبه شانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 73/386 موضوع شکایت آقای احمد فردحاجیان بطرفیت اداره کل مالیات تعاون ملی برای بازسازی بخواسته اعتراض به اصدار برگ مالیات قطعی وتقاضای ابطال آن بشرح دادنامه شماره 436مورخ 26/5/74 چنین رای صادر نموده است ، نظرباینکه ابلاغ برگ مطالبه مالیات برابر اعلام مشتکی عنه وطبق ماده 239 قانون یادشده چنانچه برگ تشخیص ( برگه مطالبه مالیات ) طبق ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته باشد پرونده امرجهت رسیدگی به هیات حل اختلاف ارسال میگردد واوراق پرونده مالیاتی نیز حکایت از ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی راصادر واعلام می نماید.
ب : شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه 73/514موضوع شکایت آقای علی فردحاجیان بطرفیت وزارت اموراقتصادی ودارائی تعاون ملی بخواسته رد برگ قطعی مالیات بشرح دادنامه شماره 336 مورخ 25/4/74 چنین رای صادرنموده است ، باتوجه بمحتویات پرونده و پاسخ واصله اولا"اعتراض شاکی بنحوه ابلاغ برگ تشخیص وارد نمیباشد زیرابعلت عدم حضور مودی برگ تشخیص براساس مفاد تبصره ماده 213 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 بمحل سکونت مودی ابلاغ قانونی گردیده است ، ثانیا" درخصوص اعتراض شاکی به برگ تشخیص نظر باینکه شاکی دلیل ومدرکی که حاکی ازعدم شمول قانون تعاون ملی به وی باشد ارائه نکرده وایرادواعتراض موثروموجهی بعمل نیاورده بنابراین شکایت دراین خصوص نیز غیروارد تشخیص ورای به رد شکایت مطروحه صادر واعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق بریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
6
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
166
تاریخ تصویب :
1374/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :