جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


مصوب 4 سنبله 1301 شمسی
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است کنترات دوازده نفر مستخدمین بلژیکی
اداره گمرکات مفصله الاسامی ذیل را برای مدت سه سال از تاریخ تصویب این
ماده و در ازا مبالغ حقوق مشروحه در مقابل اسامی آنها تجدید نماید:
اسامی سال اول (فرانک ) سال دوم (فرانک ) سال سوم (فرانک )
---------------------------------------------------------------------
فورمان 14000 15000 16000
کرو 16000 17000 18000
گیوم 16000 17000 18000
دکرکر 24000 24000 24000
دلکرد 20000 21000 22000
دلکروا 27000 27000 27000
واند نابل 21000 22000 23000
پاکه 14000 15000 16000
کردونیه 20000 21000 22000
مورو 22000 23000 24000
کورتهو 23000 24000 25000
استاس 22000 23000 24000

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :