جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


مصوب 24 میزان 1301 شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی تصویب می نماید به جای مستر مور eraom.rM
که در ماده اول قانون مورخه 20 سنبله 1301 قید شده است مستر هال llaH.rM
آمریکایی مطابق مقررات قانون مزبور و با همان حقوق استخدام شود
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :