جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


مصوب 6 جدی 1301 شمسی
ماده اول - دولت مجاز است که مسیو هس و مسیو فراشن و مسیو ریوو
فرانسوی را برای معلمی حقوق به مدت سه سال از تاریخ انعقاد کنترات برای
هر نفری سالیانه به مبلغ چهار هزار تومان کنترات نماید.
ماده دوم - مخارج مسافرت از فرانسه تا تهران و در موقع مراجعت از
تهران تا پاریس برای هر نفری از معلمین حداقل دو هزار فرانک و حداکثر سه
هزار فرانک تصویب و پرداخت می شود
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :