جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


مصوب 28 حمل 1302 شمسی
ماده اول - دولت مجاز است مسیو ادژیر فرانسوی را برای مدت سه سال از
تاریخ 21 قوس 1301 (23 دسامبر 1922) برای معلمی علوم فیزیک و شیمی کنترات
نماید.
ماده دوم - حقوق مسیو ادژیر فرانسوی از قرار سالی پنج هزار تومان
خواهد بود که در مقابل آن هفته پانزده ساعت تدریس نماید.
ماده سوم - مخارج مراجعت مسیو ادژیر پس از انقضا کنترات دو هزار فرانک
به نرخ روز تادیه خواهد شد و چنانچه در موقع مراجعت به واسطه اغتشاشات
مجبور به عبور از نقاطی شود که اضافه بر مبلغ مقرره احتیاج به خرج مسافرت
داشته باشد به تصدیق مامورین و قونسولهای محلی دولت علیه ایران منظور
خواهد شد ولی در هر حال این اضافه از هزار فرانک تجاوز نخواهد کرد.
ماده چهارم - هر گاه دولت بخواهد مسیو ادژیر را از خدمت مستعفی دارد
باید علاوه بر مخارج مراجعت حقوق شش ماه مشارالیه را بپردازد چنانچه مسیو
ادژیر مبتلا به مرضی شود که اطبا عودت او را برای معالجه ضروری بدانند در
این صورت فقط خرج مسافرت به او داده خواهد شد
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1302/00/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :