جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


مصوب 31 جوزا 1302 شمسی
ماده اول - دولت علیه ایران مجاز است مسیو پرنی را به سمت مستشاری
وزارت عدلیه استخدام و کنترات مشارالیه را برای مدت سه سال از اول حمل
1302 تجدید نماید.
ماده دوم - وظایف و حدود اختیارات مسیو پرنی در وزارت عدلیه بر طبق
ضمیمه کنترات مورخه 23 ژانویه 1917 است .
ماده سوم - حقوق مسیو پرنی سالیانه هفت هزار و دویست تومان خواهد بود
و این حقوق شامل مدد معاش ریاست مدرسه حقوق و معلمی در آن مدرسه است .
ماده چهارم - در موقع انقضا این کنترات مسیو پرنی دو هزار و پانصد
فرانک به نرخ روز برای مخارج مراجعت دریافت خواهد داشت .
ماده پنجم - دولت مجاز است بر طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین
خارجه مصوبه 23 برج عقرب 1301 سایر شرایط استخدام مسیو پرنی را تعیین و
کنترات را امضا نماید
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1302/00/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :