جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


مصوبه 32 جوزا 1302 شمسی
ماده اول - دولت علیه ایران مجاز است مسیو وستداهل سوئدی را برای
ریاست تشکیلات نظمیه از اول حمل 1302 تا اول حمل 1303 با حقوق سالیانه هشت
هزار تومان کنترات نماید.
ماده دوم - دولت مجاز است بر طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین
خارجه مصوبه 23 عقرب 1301 سایر شرایط را تعیین و کنترات مسیو وستداهل را
امضا نماید
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1302/00/32
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :