جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


مصوب 27 برج جوزا 1302 شمسی
ماده واحده - دولت مجاز است که به عوض مسیو ریوو معلم حقوق مسیو
لاپوژرا به این سمت و با همان شرایطی که از طرف مجلس شورای ملی برای مسیو
ریوو تصویب شده است استخدام نماید
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1302/00/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :