جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


مصوبه 32 جوزا 1302 شمسی
ماده اول - دولت مجاز است مسیو لامبر مولیتر تبعه بلژیک که در تاریخ 14
میزان پیچی ئیل 1299 به ریاست کل گمرکات منصوب بوده است از تاریخ اول حمل
1302 شمسی برای مدت سه سال و به همان سمت سابق استخدام نماید.
ماده دوم - مواجب مسیو لامبر مولیتر سالیانه ده هزار تومان خواهد بود.
ماده سوم - در انقضا مدت این کنترات یا فسخ از طرف دولت برای مخارج
مراجعت مسیو لامبر مولیتر مبلغ یک هزار تومان تادیه خواهد شد.
ماده چهارم - مسیو مولیتر در هر سال محق یک ماه مرخصی با اخذ حقوق
خواهد بود.
ماده پنجم - در موارد مسافرت به جهت انجام ماموریت مخارج مسافرت مسیو
لامبر مولیتر تادیه خواهد شد.
ماده ششم - برای مدت خدمت مسیو مولیتر از تاریخ نصب مشارالیه به ریاست
کل گمرکات تا تاریخ اول حمل 1302 همان شرائط مقرره به موجب کنترات سابق
راجع به مقام مزبور مرعی خواهد شد.
ماده هفتم - دولت مجاز است بر طبق ماده دوم کنترات مستخدمین خارجه
مصوبه 23 برج عقرب 1301 سایر شرائط را تعیین و کنترات مسیو لامبر مولیتر
را امضا نماید
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1302/00/32
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :