جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


مصوب 18 دلو 1300 شمسی
ماده واحده - مخارج پنج ساله مجلس شورای ملی در اوقات فترت از تاریخ
اول حمل لوی ئیل 1295 الی آخر حوت پیچی ئیل 1299 موافق مواد(2) الی (6)
ضمیمه (1) و بر طبق احکامهای دولت های وقت مبلغ هشتاد و شش هزار و سیصد و
نود و دو تومان و یک هزار و یک صد دینار که از وزارت مالیه دریافت شده
تصویب و تفریغ می شود
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1300/00/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :