جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


مصوب 25 عقرب 1300 شمسی
ماده اول - برای مخارج نه ماهه سنه تخاقوی ئیل 1300 مجلس شورای ملی
مبلغ یک صد و هشتاد و سه هزار و دویست و پنج تومان موافق فقرات (1) الی
(4) ضمیمه (1) اعتبار به اداره مباشرت مجلس شورای ملی داده می شود.
ماده دوم - برای مصارف فوق العاده مجلس شورای ملی مبلغ نه هزار و پانصد
و هیجده تومان موافق ماده (2) ضمیمه (1) تشخیص و اعتبار به اداره مباشرت
مجلس داده می شود.
ماده سوم - برای حقوق و مخارج و لوازم مطبعه مجلس شورای ملی مبلغ
پانزده هزار و دویست و هفتاد و دو تومان موافق ماده (3) ضمیمه (1) اعتبار
به اداره مباشرت داده می شود.
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1300/00/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :