جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


مصوب 21 حمل 1301
ماده اول ریاست وزرا و معاون 22500 بیست و دو هزار و پانصد تومان .
ماده دوم - اداره کابینه 16440 شانزده هزار و چهار صد و چهل تومان .
ماده سوم - اجزا جزو 3912 سه هزار و نهصد و دوازده تومان .
ماده چهارم - مصارف ماهیانه اعتبار 7860 هفت هزار و هشتصد و شصت
تومان .
ماده پنجم - اعتبار مخارج متفرقه 3460 سه هزار و چهارصد و شصت تومان .
جمع کل مواد 54172 پنجاه و چهار هزار و یکصد و هفتاد و دو تومان

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :