جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


مصوب اول میزان 1301
ماده 1 - مجلس شورای ملی بودجه وزارت فوائد عامه را مطابق صورت ضمیمه
که مشتمل بر چهار فصل و ده ماده و بالغ بر پنجاه و سه هزار و ششصد و چهل
(53640) تومان بودجه اداری و سه هزار (3000) تومان حقوق تقاعدی اعضا
وزارتخانه مزبور است تصویب می نماید.
ماده 2 - حقوق تقاعد و شهریه معینه در این بودجه تا موقع تصویب قانون
استخدام از مجلس شورای ملی پرداخت و پس از آن دارندگان این حقوق مشمول
مواد آن قانون خواهند بود حقوق دیگری به هر صیغه که باشد (مستمری و شهریه
و غیره ) به صاحبان این حقوق تادیه نخواهد شد.
ضمیمه قانون سال ایت ئیل 1301 وزارت فواید عامه
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :