جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


مصوب اول دلو 1301
ماده اول - مبلغ سیصد هزار تومان برای مخارج نه ماهه از اول حمل الی
آخر قوس سنه 1301 وزارت عدلیه اعتبار داده می شود.
ماده دوم - بودجه سه ماهه آخر هذه السنه ایت ئیل 1301 وزارت عدلیه مطابق
صورت ضمیمه که مشتمل بر سه فصل و بیست و سه ماده است و بالغ بر یکصد و
نود و یک هزار و دویست و سیزده تومان و پنج قران می شود تصویب می گردد
مشروط بر این که هر قسمتی از تشکیلات عدلیه که مخارج آن مطابق این ماده
تصویب شده از تاریخ تشکیل (در ظرف این سه ماه ) پرداخته گردد.
ماده سوم - حقوق تقاعد و شهریه معینه در این بودجه تا اول حمل 1302 که
موقع اجرای قانون استخدام است پرداخت می شود و پس از آن دارندگان این حقوق
مشمول مواد آن قانون خواهند بود حقوق دیگر به هر صیغه که باشد (مستمری
شهریه و غیره ) به صاحبان این حقوق تادیه نخواهد شد.
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :