جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


مصوب 23 حوت 1301
ماده واحده - مجلس شورای ملی بودجه هذه السنه ایت ئیل 1301 معارف را
مطابق صورت ضمیمه که مشتمل بر شش فصل و بیست و نه ماده و بالغ بر ششصد و
پنجاه و ده هزار و پانصد و سی و هشت تومان و یک قران و دویست دینار است
تصویب می نماید.
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :