جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


مصوب 31 جوزا 1302
ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می دهد که مبلغ ده
هزار و دویست و بیست و نه (10229) تومان علاوه بر بودجه سنه ماضیه ایت ئیل
1301 نظمیه رشت و انزلی پرداخت نموده و معادل این مبلغ عایدات متفرقه سنه
ماضیه ادارات مزبوره را به جمع عوائد خود منظور دارد
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1302/00/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :