جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


مصوب 27 سنبله 1301
ماده 1 - از تاریخ اعزام هیاتی برای نقشه کشی و تعیین عواید جنگلی الی
آخر سال جاری ماهی سیصد و چهل تومان از بابت مخارج ذیل و از محل نهصد و
پنجاه هزار (950000) تومان به وزارت فواید عامه اعتبار داده می شود.
حقوق مفتش سیار و نقشه بردار 200 تومان معاون نقشه کشی 60 تومان
کمک نقشه بردار 20 تومان مهتر 7 تومان
علیق و سایر ملزومات 40 تومان مخارج پیش بینی نشده 13 تومان
ماده 2 - برای تهیه چهار راس قاطر و مایلزم آنها مبلغ پانصد تومان به
وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه اعتبار داده می شود که از وزارت جلیله
مالیه دریافت کنند بابت اعتبار نهصد و پنجاه هزار تومان (950000)
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :